Οι καθηγητές, μόνιμοι και αποκλειστικοί συνεργάτες του φροντιστηρίου μας, διαθέτουν οπωσδήποτε τα τυπικά προσόντα που ορίζει ο νόμος και έχουν επιλεγεί από την διεύθυνση του φροντιστηρίου με απαιτητικά κριτήρια. Ωστόσο, κάθε εκπαιδευτικός του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΑ:

  • είναι ειδικευμένος ανά τομέα, αντικείμενο και μάθημα,
  • συμμετέχει στην δημιουργία και συγγραφή πρωτότυπων φροντιστηριακών βιβλίων,
  • διαθέτει διδακτική ικανότητα και επικοινωνιακή δεξιότητα,
  • βρίσκεται διαρκώς κοντά στο μαθητή, αντιλαμβάνεται έγκαιρα την κάθε του αδυναμία και τον στηρίζει στο δύσκολο δρόμο του για την επιτυχία.

Επιπλέον, η επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού μας είναι συνεχής. Αυτό αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τους καθηγητές, προκειμένου να προσαρμόζονται δυναμικά –και κυρίως τάχιστα– στις εξελίξεις που συχνά διαφοροποιούν το εκπαιδευτικό τοπίο. Η συνεχής εξέλιξη και επιμόρφωση του καθηγητή επιτυγχάνετε είτε μέσω εσωτερικών σεμιναρίων (συναντήσεις και συσκέψεις μέσα στο φροντιστήριο), είτε μέσω της συμμετοχής τους σε εξωτερικά προγράμματα επιμόρφωσης.

Στόχος μας η παροχή σταθερής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών και η συνεχή αναβάθμιση των ικανοτήτων-δεξιοτήτων των καθηγητών μας.