Οι εκπαιδευτικοί του φροντιστηριακού ομίλου ΈΝΑ, μόνιμοι και αποκλειστικοί συνεργάτες του εκπαιδευτηρίου, έχουν επιλεγεί από τη διεύθυνση βάσει απαιτητικών κριτηρίων που περιλαμβάνουν όχι μόνο την επάρκεια τυπικών προσόντων που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία αλλά ταυτόχρονα τη μακρόχρονη εμπειρία τους και διακρίνονται για:

  • την ειδίκευση ανά τομέα και επιστημονικό αντικείμενο,
  • τη συμμετοχή στη συγγραφή, έκδοση και επικαιροποίηση επιμελημένων πρωτότυπων φροντιστηριακών εγχειριδίων,
  • τη διδακτική ικανότητα, τη μεθοδικότητα και τις επικοινωνιακές δεξιότητες,
  • την ικανότητα προσέγγισης του μαθητή, την έγκαιρη επισήμανση και διόρθωση των αδυναμιών του, την επιστημονική αλλά και ψυχολογική στήριξη στον απαιτητικό δρόμο για την επίτευξη των στόχων του.

Ταυτόχρονα το εκπαιδευτικό προσωπικό συμμετέχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδικευμένων διδακτικών πρακτικών, σε μια προσπάθεια δυναμικής και άμεσης προσαρμογής στο απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό τοπίο. Τα προγράμματα αυτά συντελούνται τόσο από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό οργανισμό όσο και από πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς φορείς και ινστιτούτα κατάρτισης.

Στόχος του φροντιστηριακού οργανισμού είναι η παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσα από την επένδυση στη συνεχή εξέλιξη και αναβάθμιση των ικανοτήτων του διδακτικού δυναμικού, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο μαθητή, τους γονείς αλλά και την Παιδεία.